Claimcode

Opmerkingen over de claimcode


De claimcode streeft in essentie financiele transparantie na van stichtingen en verenigingen.

De stichting zal achteraf financiele transparantie geven. De stichting sluit daarbij aan bij de visie van Minister van der Steur. De visie van Minister van der Steur is weergegeven in een brief van Minister van der Steur aan de stichting en in de antwoorden op Kamervragen van de leden van Nispen en Gesthuizen (beiden SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over claimstichtingen en massaschades (ingezonden 21 juni 2016) Zie onderstaand:

Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 5 juli 2016).

Vraag 3

Wat is uw reactie op de kritiek die is geuit op de inhoud van de aanbevelingen aan uw departement over de inrichting van een wettelijk kader met betrekking tot het claimen van massaschade, bijvoorbeeld het punt dat het niet in het belang van de gedupeerden is om te verplichten de jaarrekening te deponeren omdat dat inzicht kan bieden in het vermogen om zo nodig langdurig te procederen tegen een kapitaalkrachtige(re) wederpartij?

Antwoord 3

De bedoelde Aanbevelingen stellen dat een belangenorganisatie transparant moet zijn over doelstellingen en werkwijzen en over voldoende financiering moet beschikken. Zij stellen niet dat de belangenorganisaties een jaarrekening moeten deponeren. Ik zou hier ook geen voorstander van zijn, omdat deze jaarrekening – en daarmee de financiële positie van de belangenorganisatie – op die manier voor iedereen toegankelijk zou worden, inclusief de partij die door de belangenorganisatie wordt aangesproken. Deze partij zou die informatie kunnen gebruiken voor een onderhandelings- of processtrategie ten nadele van de belangenorganisatie en haar achterban. Wel acht ik van belang dat een belangenorganisatie financiële stukken opmaakt om achteraf verantwoording te kunnen afleggen aan de achterban.

Terug naar boven