Doelstelling en werkwijze stichting

De stichting heeft als doel het behartigen van belangen van al dan niet bij de stichting geregistreerde particulieren, professionele en niet-professionele beleggers, grote en kleine ondernemingen en (semi) publiek rechterlijke organisaties inzake geschillen met door banken verkochte rentederivaten.

Het behartigen van de belangen van deze organisaties en personen komt voort doordat deze organisaties en personen nadelige gevolgen ondervinden door het handelen van de bank. Hieronder wordt onder meer begrepen het boeken van provisies op renteswaps, het door de bank wijzigingen van financieringsvoorwaarden, waaronder het verhogen van opslagen en/of  het opzeggen en/of het beëindigen van een bancaire kredietfaciliteit door enige bancaire instelling of financier.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het voeren van overleg met banken, AFM en anderen betrokken partijen om te komen tot een minnelijke oplossing  en het voeren van gerechtelijke, arbitrale en/of bindend advies procedures, waaronder collectieve procedures ex. artikel 3:305a BW tegen de aanbieders,  adviseurs, bemiddelaars en contractspartijen voor de belanghebbenden. De stichting zet zich daarbij in voor verkrijgen van financiële compensaties voor gedupeerden.

Terug naar boven