Rabobank

Bij de stichting kunt u inzake de Rabobank terecht voor 3 opties:

  1. Collectieve procedure in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Bosch
  2. Individuele rechtszaak tegen de Rabobank
  3. Het verkrijgen van de juiste schadevergoeding vanwege het Herstelkader  –  (na 3 x onjuist herbeoordelen door de Rabobank laat de stichting niets meer aan het “toeval” over!)

Optie 1. De collectieve rechtszaak tegen Rabobank

De stichting voert op basis van no cure no pay een collectieve rechtszaak tegen Rabobank in Hoger Beroep bij het Gerechtshof Den Bosch. Veel deelnemers van de stichting zijn echter inmiddels geholpen door de totstandkoming van het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Toch is de stichting in Hoger Beroep gegaan tegen de afwijzende uitspraak van 29 juni 2016 van de Rechtbank Den Bosch, waarin de Rechtbank de vorderingen afwees. De stichting doet dit omdat een groep deelnemers door het Uniform Herstelkader Rentederivaten niet of onvoldoende is geholpen. Ook voor deze groep tracht de stichting door middel van het Hoger Beroep bij de rechter een resultaat te bereiken.

Bij de totstandkoming van het Uniform Herstelkader Rentederivaten is de stichting nauw betrokken geweest. Na veel druk van de stichting en media is de Rabobank als laatste Nederlandse bank schoorvoetend akkoord gegaan met het kader. Waar Rabobank in eerste instantie nog afzag van deelname omdat Rabobank het Herstelkader te ruim vond, is Rabobank enkel dagen later op 7 juli 2016 onder druk alsnog akkoord gegaan met compensatie volgens het Herstelkader.

Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur, verklaarde op 7 juli 2016  daarbij het volgende, ” helaas is de verkoop van rentederivaten door Rabobank “niet altijd goed gegaan”.

https://www.nu.nl/economie/4289464/rabobank-sluit-zich-alsnog-bij-coulante-compensatie-rentederivaten.html

Later, op 27 september 2016 , voor de vaste Kamercommissie van Financiën, zei Wiebe Draijer zelfs “SORRY” voor de verkoop van rentederivaten.

https://www.nu.nl/economie/4289464/rabobank-sluit-zich-alsnog-bij-coulante-compensatie-rentederivaten.html

Ook beloofde Rabobank voor dezelfde commissie dat ze het rentswapschandaal ruimhartig en volgens letter en geest van het kader zouden oplossen.

Maar in praktijk blijkt daar weinig van. De Rabobank weigert (vooralsnog) het grotere (niet professioneel) MKB en de schrijnende gevallen van het kleine MKB te compenseren.

Zeggen en doen zijn bij de Rabobank twee verschillende zaken.

Vandaar dat stichting Renteswapschadeclaim collectief doorprocedeert voor voldoende compensatie voor iedereen.

Optie 2. Individuele procedure tegen Rabobank

Valt u buiten het Herstelkader Rentederivaten of heeft u een speciale casus die niet voldoende wordt gedekt door het Herstelkader? Meldt u zich dan aan via onderstaande aanmeldbutton of de aanmeldbutton in het menu. Een advocaat van de stichting neemt dan contact met u op over de haalbaarheid van uw dossier en de voorwaarden.

Optie 3.  Het verkrijgen van de juiste schadevergoeding vanwege het Herstelkader

Sinds 5 juli 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten van kracht. De Rabobank heeft zich akkoord verklaard met het betalen van schadevergoeding volgens dit kader. De stichting is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit Herstelkader. Indien u binnen het Herstelkader valt dan kunt u zich laten begeleiden door de stichting in het verkrijgen van de juiste schadevergoeding. Hiertoe laat de stichting extern specialistische schaderapporten opmaken en worden de deelnemers begeleid door een advocaat of fiscalist. Want na het tot meerdere malen onjuist herbeoordelen van banken laat de stichting niets aan het toeval over.  U kunt zich hiervoor aanmelden via de button onder aan de pagina of via het aanmeldmenu. De stichting neemt dan contact met u op over de voorwaarden.

Renteswaps Rabobank Algemeen

De claim tegen Rabobank en de euriborfraude

Een dertigtal medewerkers van de Rabobank heeft in de periode 2005 t/m 2010 in ernstige mate bijgedragen aan het manipuleren van de Euriborrente, die een cruciaal onderdeel vormt van het snapcontract. Klanten van de Rabobank zowel particulieren, niet-professionele- en professionele beleggers, MKB en publieke organisaties zouden nooit renteswapovereenkomsten hebben gesloten indien zij een juiste voorstellingen van zaken zouden hebben gehad.

Hierdoor komen zij in aanmerking voor een geheel opzichzelfstaand beroep op dwaling en bedrog.

Claim tegen de Rabobank en zorgplicht: risico’s renteswaps verzwegen

Uit alle dossiers van de Rabobank blijkt verder dat ondernemers slechts door middel van algemene brochures van productinformatie zijn voorgelicht over de aard, de risico’s en de gevolgen van renteswaps. Wat de Rabobank verzweeg was dat het feitelijk een complex financieel product betrof met grote risico’s. Deze risico’s openbaren zich op het moment van dalende rente, zoals dat eind 2008 het geval was. Maar ook tussentijds, wanneer door de Rabobank de rente ineens wordt verhoogd, de bank margin calls doet, of wanneer er sprake is van overhedge situaties of afkoop van de renteswap. In al deze gevallen van onrechtmatige renteopslagen, situaties van overhedge, margin calls bij overschrijding van het afgesproken bedrag en afkoopboetes, leiden ondernemers schade. Schade die zij niet hadden geleden wanneer de bank duidelijk had verteld wat een renteswap inhoudt.

Praktijkvoorbeeld: de renteopslag wordt zomaar verhoogd

Een lening met een renteswap werd in maart 2008 aangegaan voor het nominale bedrag  van 3.000.000 euro. Na het “swappen” betaalt de ondernemer een rente van 4,2%. Vast. Althans zo denkt de ondernemer die bij het afsluiten van de renteswap NIET door de bank is voorgelicht dat de Rabobank de rente tussentijds zo maar kan verhogen. Voorheen had de ondernemer immers altijd vaste rente. En de renteswapconstructie zou gelijk zijn aan een vaste rente. Althans zo is het door de Rabobank aan de ondernemer verkocht.

Maar in 2009 verhoogt de Rabobank zomaar de rente naar 4,7%. Vanwege ” moeilijke omstandigheden op de internationale kapitaalmarkt”. Althans dat maakt de Rabobank er van.

In 2010 komt de Rabobank opnieuw met een mededeling. Vanwege de negatieve waarde van de renteswap en/of mindere bedrijfsresultaten verhoogt de bank de rente met nog eens 1,5%. De bank noemt dit debiteurenopslag.

De ondernemer, die op advies van de bank en juist om tussentijdse rentestijgingen tegen te gaan, had getekend voor een renteswapconstructie ziet nu zijn maandlasten stijgen met 5.000 euro.

Had de bank de ondernemer juist voorgelicht, dan had de ondernemer de rentswapconstructie nooit ondertekend.

Nog een praktijkvoorbeeld: boete vanwege negatieve waarde renteswap

Bij een dalende rente ontstaat er een negatieve waarde van de renteswap. In dat geval wordt de swaphouder geconfronteerd met een extreem hoge boete bij voortijdige beëindiging van de renteswap. Negatieve waarden van 200.000 euro of meer komen veelvuldig voor. De Rabobank heeft deze risico’s van de renteswap bij aangaan van de overeenkomst verzwegen en heeft ondernemers niet gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen. Hierdoor is er recht op schadevergoeding voor contracten van zowel lopende renteswaps al afgekochte renteswaps.

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden bij Stichting Renteswapschadeclaim via het formulier op deze website.

Ga naar aanmelden

 

Heeft u nog vragen?

Mail ons op info@renteswapschadeclaim.nl of bel met mr. Pieter Lijesen op 06-48258888oor

Terug naar boven