Reglement

Stichting Renteswapschadeclaim (de “Stichting”) streeft naar een optimale en billijke oplossing voor de geregistreerde belanghebbenden (ook “aangeslotenen” genoemd), maar kan geen garantie geven op resultaat.

Om geregistreerd te worden als geregistreerde belanghebbende, dient de belanghebbende zich aan te melden via de website www.renteswapschadeclaim.nl, waarbij in de aanmeldprocedure akkoord dient te worden aangevinkt met het reglement. Door middel van aanmelding geeft de belanghebbende de Stichting de volledige en onherroepelijke bevoegdheid om ten behoeve van hem, exclusief en in volledige vrijheid van handelen op te treden bij collectieve en individuele juridische procedures en/of eventuele collectieve en individuele schikkingen. Daarnaast kan de Stichting verlangen nadere overeenkomsten en documenten tekenen die in het belang zijn voor de behartiging van de belangen van de belanghebbenden in en buiten rechte. De voor alle belanghebbenden gezamenlijk en individueel gerealiseerde inkomsten en ontvangsten (hoegenaamd of uit welke hoofde dan ook) zullen via de Stichting worden voldaan.

De belangenbehartiging geschiedt op basis van een 1-malig van te voren te betalen vast bedrag in geval van afhandeling volgens het Herstelkader en in alle andere gevallen op basis van “ 25% no cure no pay”. Tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen. De keuze is hierbij aan de belanghebbende. Indien de belanghebbende de samenwerking met de Stichting beëindigt, behoudt de Stichting de aanspraak op de overeengekomen vergoeding (waaronder het recht op een percentage van het ten behoeve van de belanghebbende uiteindelijk gerealiseerde resultaat).

Indien u kiest voor deelname op basis van “no cure no pay” betaalt u bij het halen van geen resultaat niets. Indien er wel resultaat wordt behaald, dan bent u slechts het vastgestelde percentage verschuldigd over het behaalde resultaat. Indien u heeft gekozen voor een vast deelnamebedrag in het geval van begeleiding bij afhandeling volgens het Herstelkader Rentederivaten dan wordt uw bijdrage gemaximeerd op het vaste bedrag.

De geregistreerde belanghebbende zal per e-mail een bevestiging van registratie worden toegestuurd.

Indien er bij ontbinding van de Stichting, na betaling van alle gemaakte kosten, een positief saldo resteert, zal dit bedrag volgens een door Stichting opgestelde redelijke verdeelsleutel worden verdeeld onder de geregistreerde belanghebbenden.

Stichting Renteswapschadeclaim is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van banken die voortvloeien uit een schikking of gerechtelijke uitspraken. Wel zal Stichting Renteswapschadeclaim zich inzetten om nakoming te bewerkstelligen.

Middels een digitale (nieuwsbrief en/of e-mail) en de website wordt de geregistreerde belanghebbende op de hoogte gehouden van de voortgang c.q. ontwikkelingen.

Het bestuur

1 november 2016

 

Terug naar boven